اسکیس اولیه یا کانسپت
اسکیس اولیه یا کانسپت
اسکیس اولیه یا کانسپت


[[موقعیت قرار گیری
پرسپکتیوی از ورودی


پلان های مدرسه
راهروی اصلی


سالن چند منظوره


دیاگرام